آموزش زبان C (پروژه هشتم: حذف کردن المان در یک آرایه)

حذف بر اساس موقعیت:

در کد زیر می توان یک المان از یک آرایه راحذف کرد به این صورت که موقعیت المان از کاربر پرسیده می شود و سپس آن المان حذف می شود:

#include<stdio.h>

int main()
{
  printf("\n\n\t\tStudytonight - Best place to learn\n\n\n");

  int array[100], position, c, n;
  printf("\n\nEnter number of elements in array:");
  scanf("%d", &n);

  printf("\n\nEnter %d elements\n", n);
  for(c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &array[c]);

  printf("\n\nEnter the location where you want to delete element from: ");
  scanf("%d", &position);

  if(position >= n+1)
    printf("\n\nDeletion not possible\n\n");
  else 
    // updating the locations with next elements
    for(c = position-1; c < n-1; c++)
    array[c] = array[c+1];

  printf("\n\nResultant array is: ");
  /* 
    the array size gets reduced by 1 
    after deletion of the element
  */
  for(c = 0; c < n-1; c++) 
    printf("%d ", array[c]);

  printf("\n\n\t\t\tCoding is Fun !\n\n\n");
  return 0;
}

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

حذف بر اساس مقدار:

در کد زیر می توان یک المان از یک آرایه راحذف کرد به این صورت که مقدار المان از کاربر پرسیده می شود و سپس آن المان حذف می شود:

#include<stdio.h>

int main()
{
  printf("\n\n\t\tStudytonight - Best place to learn\n\n\n");

  int array[10], element, c, n, pos;
  /* 
    initialization as garbage value is 
    stored by default in c variables
  */
  int found = 0; 
  printf("\n\nEnter number of elements in array:");
  scanf("%d", &n);

  printf("\n\nEnter %d elements\n", n);

  for(c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &array[c]);

  printf("\n\nThe input array is: ");
  for(c = 0; c < n; c++)
  printf("%d", array[c]);

  printf("\n\nEnter the element to be deleted: ");
  scanf("%d", &element);

  // check the element to be deleted is in array or not
  for(c = 0; c < n; c++)
  {
    if(array[c] == element)
    {
      found = 1;
      pos = c;
      break; // terminate the loop
    }
  }
  if(found == 1) // the element to be deleted exists in the array
  {
    for(c = pos; c < n-1; c++)
      array[c] = array[c+1];
  }
  else
    printf("\n\nElement %d is not found in the array\n\n", element);

  printf("\n\nResultant array is: ");
  /* 
    the array size gets reduced by 1 
    after deletion of the element
  */
  for(c = 0; c < n-1; c++) 
    printf("%d ",array[c]);

  printf("\n\n\t\t\tCoding is Fun !\n\n\n");
  return 0;
}

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...