آموزش زبان C (پروژه ششم: معکوس کردن یک آرایه)

با استفاده از کد زیر میتونیم یک آرایه از کاربر بگیریم و اونو معکوس کنیم:

#include<stdio.h>

int main()
{
  printf("\n\n\t\tStudytonight - Best place to learn\n\n\n");

  int c, d, n, a[100], b[100];
  printf("\n\nEnter number of elements in array :");
  scanf("%d", &n);
  printf("\n\nEnter %d elements\n", n);

  for(c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &a[c]);

  /*
    temporarily storing elements into array b 
    starting from end of array a
  */
  for(c = n-1, d = 0; c >= 0; c--, d++)
    b[d] = a[c];

  /*
    copying reversed array into original.
    Here we are modifying original array to reverse it.
  */

  for(c = 0; c < n; c++)
    a[c] = b[c];

  printf("\n\n Resultant array is: ");
  for(c = 0; c < n; c++)
    printf("%d", a[c]);

  printf("\n\n\t\t\tCoding is Fun !\n\n\n");
  return 0;
}

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...