آموزش زبان C (پروژه هفتم: اضافه کردن المان در یک آرایه)

کد زیر اضافه کردن یک المان در یک آرایه در یک موقعیت دلخواه را نشان می دهد:

#include<stdio.h>

int main()
{
  printf("\n\n\t\tStudytonight - Best place to learn\n\n\n");
  int array[100], position, c, n, value;

  printf("\n\nEnter number of elements in array:");
  scanf("%d", &n);

  printf("\n\nEnter %d elements\n", n);
  for(c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &array[c]);

  printf("\n\nEnter the location where you want to insert new element: ");
  scanf("%d", &position);

  printf("\n\nEnter the value to insert: ");
  scanf("%d", &value);

  // shifting the elements from (position to n) to right
  for(c = n-1; c >= position-1; c--)
    array[c+1] = array[c];

  array[position - 1] = value;  // inserting the given value

  printf("\n\nResultant array is: ");
  /* 
    the array size gets increased by 1 
    after insertion of the element
  */
  for(c = 0; c <= n; c++) 
    printf("%d ", array[c]);

  printf("\n\n\t\t\tCoding is Fun !\n\n\n");
  return 0;
}

در واقع کد بالا به این صورت است که ما از کاربر یک آرایه به عنوان ورودی می گیریم و بعد از آن، المان جدیدی که می خواهد اضافه کند و سپس موقعیت المانی که می خواهد اضافه کند را از کاربر می گیریم که در نهایت خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

همانطور که در خروجی بالا می بینید المان های بعد از المان جدید یک شیفت به سمت راست خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...